panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
30
djelatnika

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Klasa: 602-03/18-01
Urbroj: 2181-162-18-01-63
Split, 12. studenoga 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17. i 68/18.) Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić” Split – s pravom javnosti objavljuje:

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- voditelj računovodstva -

1 izvršitelj – zamjena na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta.

Uvjeti:
Razina obrazovanja: stručni prvostupnik ekonomije ili diplomirani ekonomist
Radno iskustvo: 5 godina poznavanja računovodstva srednje škole i neprofitnih organizacija
Ostali uvjeti: propisani Statutom NKG-a Split

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  - životopis
  - dokaz o hrvatskom državljanstvu
  - dokaz o stručnoj spremi
  - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  - elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu, dužan je pozvati se u prijavi na to pravo i priložiti sve dokaze propisane Zakonom na koji se poziva.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Dan objave natječaja: 13. studenog 2018.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Preslike svih dokumenata treba dostaviti poštom na adresu Škole s naznakom ZA NATJEČAJ.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Split.

Smatra se da je kandidat prijavom na ovaj natječaj dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj:
don Josip Dukić, prof.