Natječaj za radno mjesto - spremačica

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta - spremačica

1    izvršitelj/ica - određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom na koji se poziva. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja:

  • pisanu prijavu na natječaj
  • domovnicu i životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  • elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ostali uvjeti propisani Statutom NKG-a Split.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Vrednovanje kandidata obavit će Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja biti će objavljeno na mrežnoj stranici Škole po isteku Natječaja.

Preslike svih dokumenata treba dostaviti poštom na adresu Škole s naznakom: „za natječaj“.

Dan objave natječaja: 18 . listopada 2022.

Smatra se da je kandidat prijavom na ovaj natječaj dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Split.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 602-03/22-01
Ur. br: 2181-162-22-01-45
Split, 12. listopada 2022.

Ravnatelj:
Don Josip Dukić, prof.