Natječaj za radno mjesto nastavnik / nastavnica Hrvatskog jezika

Split, 16. ožujka 2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), odredbi Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije i članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Zrinsko-frankopanska 19, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

nastavnik/ca Hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica

 • na određeno, nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno, najdulje do 31. kolovoza 2023.)
 • na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno)

Mjesto rada: Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Potrebna vrsta i razina obrazovanja (članak 105., stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi): završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije.

Uvjeti stručne spreme za radna mjesta propisani su odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, 1/96 i 80/99).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi.

Radnik Škole mora ispunjavati uvjete iz članka 135. Statuta Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati:

  • ime i prezime kandidata
  • adresu stanovanja
  • broj mobitela ili telefona
  • e-mail adresu
  • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj nije pod istragom i da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti izvornike.

Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08, 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisne dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi: https://mzo.gov.hr/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-regulirane-profesije/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-za-obavljanje-reguliranih-profesija-u-republici-hrvatskoj/3196.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, 157/13, 152/14, 38/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na mrežnoj stranici Škole (https://nkg-split.hr) objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu potpisanu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana utvrđenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden nadnevak, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv kandidatima bit  će objavljen na mrežnoj stranici Škole (https://nkg-split.hr).

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja, dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja koji je dostupan na mrežnoj stranici Škole.

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno putem protokola Škole ili poštom na adresu: Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili da ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem navedene mrežne stranice Škole.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, dana 16. ožujka 2023.

Klasa: 112-01/23-03/1
Ur. broj: 2181-1-292/23-01-1

Ravnatelj:
don Josip Dukić, prof