panel
174
učenika
panel
16
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Izvješće neovisnog revizora

Link za preuzimanje Izvješća neovisnog revizora


Izvješće o financijskim izvještajima

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Neprofitne organizacije Nadbiskupska klasična gimnazija „Don Frane Bulić" s pravom javnosti, Split, Zrinsko-Frankopanska 19, za 2016. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31.prosinca 2016. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.
Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije je odgovoran za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanje financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Revizijski uvid smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtjeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu sa primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtjeva da postupimo u skladu sa relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu sa MSU-om 2400 (izm9ijenjenim) je angažman s izražavanjem uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije Nadbiskupska klasična gimnazija „Don Frane Bulić" s pravom javnosti, Split, Zrinsko-Frankopanska 19, za 2016. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14).

Split, 06. lipnja. 2017 godine

U ime i za
K.L.M. Consult doo
Za reviziju i poslovne usluge Kroz Smrdečac 43, 21000 Split

 

Link za preuzimanje Revizijskog izvješća za 2016. godinu

Ispis E-mail