panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
30
djelatnika

Izvješće neovisnog revizora

Izvještaj ovlaštenog neovisnog revizora o Financijskom izvještaju za 2017.godinu


Izvješće o financijskim izvještajima

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje ustanove NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA „Don Frane Bulić" za 2017 godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31.prosinca 2017. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.
Odgovornost ustanove za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik ustanove je odgovoran za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanje financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.


Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Revizijski uvid smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) -Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtjeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu sa primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtjeva da postupimo u skladu sa relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu sa MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku ustanove i drugima unutar ustanove, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji ustanove NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMANZIJA „Don Frane Bulić" za 2017. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.


Ostala pitanja

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je bio primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja ustanove NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA „Don Frane Bulić" za godinu završenu 31.12.2017. godine i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtjeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon.

Split, 11.06.2018. godine

U ime i za
List d.o.o., revizija i poslovne usluge , Split, Hrvojeva 12

Član uprave- Ovlašteni revizor: Jurica Ivaniševič, dipl. oec.


Link za preuzimanje Izvješća neovisnog revizora za 2017. god.

Link za preuzimanje Revizijskog izvješća za 2016. godinu

Ispis E-mail