Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik hrvatskoga jezika i nastavnik grčkoga i latinskoga jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.)

Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika: jedan izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad

2. Nastavnik grčkog i latinskog jezika:  jedan izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme od 15 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova. Prijava na natječaj mora biti potpisana. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom na koji se poziva. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja:

- pisanu prijavu na natječaj

- domovnicu i životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

- elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ostali uvjeti propisani Statutom NKG-a Split. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Vrednovanje kandidata obavit će Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata po isteku Natječaja.

Preslike svih dokumenata treba dostaviti poštom na adresu Škole s naznakom: „za natječaj“.

Dan objave natječaja: 13. listopada 2020.

Smatra se da je kandidat prijavom na ovaj natječaj dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

don Josip Dukić, prof.

ravnatelj

 

Natječaj za radno mjesto 13. 10. 2020.