Predmeti

Obvezni predmeti
Hrvatski jezik

Engleski jezik
Latinski jezik
Grčki jezik
Glazbena umjetnost
Likovna umjetnost
Psihologija
Logika
Filozofija
Sociologija
Politika i gospodarstvo
Povijest
Geografija
Matematika
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika
Tjelesna i zdravstvena kultura
Vjeronauk

Fakultativni predmeti
Talijanski jezik
Njemački jezik