Školski kurikul 2020./2021.

I. UVOD

Na temelju postavki Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK), Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ Split – s pravom javnosti, kroz svoj školski kurikulum prezentira svoju prepoznatljivost i posebnost.

Četiri temeljne vrijednosti:

 • znanje,
 • solidarnost,
 • identitet
 • odgovornost

koje NOK ističe kao okvir za stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija kako bi se učenici mogli pripremiti „za promjenjiv i nepredvidiv svijet u kojemu živimo, te osposobiti za cjeloživotno učenje“, stalne su odrednice i polazišta naše škole jer su u skladu s kršćanskim vrednotama utkanim u hrvatsko nacionalno biće i kulturno blago.

Osim navedenih, Škola će njegovati i druge stožerne vrednote temeljene na zasadama socijalnog nauka Katoličke crkve, kao što su: razboritost, pravednost, umjerenost, duhovna jakost, čestitost, vjerodostojnost, radišnost, dobrohotnost, snošljivost…

Obrazovanje se neće svoditi samo na znanje koje je NOK kao vrijednost stavio na prvo mjesto jer se Republika Hrvatska opredijelila za razvoj društva znanja budući je „znanje temeljna i razvojna snaga u društvu“. Učenicima se želi uz prijeko potrebno znanje za znanstveni napredak i tehnološku konkurentnost kroz predmetne planove i programe posredovati znanje koje će biti u službi ljudskosti i moralnosti. Profesori će pomagati učenicima razumjeti svijet u kojemu žive te razvijati u njima kritičku svijest koja će imati pozitivan odnos prema ljudskom znanju ali ga neće apsolutizirati. Posredovat će se učenicima životna mudrost i razboritost za razlikovanje dobra od zla kako bi naučili ispravno postupati i ispravno se služiti novim tehnologijama. Naime, stjecanje samo znanja koje ne bi bilo praćeno cjelovitim razvojem i odgojem učenika, ne bi ostvarilo smisao škole kao odgojno-obrazovne ustanove. Tako bi učenici vjerojatno ovladali umijećima i kompetencijama koja se traže u svijetu razvijene tehnologije, ali bi bili izloženi riziku da njihov rad i oni sami budu samo „roba na tržištu rada“.

Svakako nam je imperativ ići ukorak s razvijenim svijetom, ali jednako tako želimo se u ovoj Školi s trostoljetnom tradicijom čvrsto držati velikih vrijednosti koje su dio naše bogate kršćanske baštine. Stoga, pred oči našim učenicima želimo staviti „ideal cjelovitog čovjeka“ o kojem je već davno govorio naš veliki sugrađanin i humanist Marko Marulić koji je u svoje vrijeme bio poznat po naobrazbi i naprednim idejama diljem Europe i svijeta. Time želimo učenicima ukazati na čovjekovu zemaljsku, univerzalnu i transcendentalnu dimenziju i na potrebu njihova međusobnog prožimanja.

S obzirom na solidarnost kao drugu vrijednost NOK-a koju mi razumijevamo kao kršćansku ljubav prema bližnjemu, želimo učenike izgrađivati za postojane osobe čija pomoć neće biti tek izvanjska, iz pukog sažaljenja, već stvar srca, unutarnjeg kršćanskog stava iz istinskog suosjećanja i razumijevanja.

Škola kao temeljna institucija odgoja i obrazovanja, pozvana je u mladim ljudima buditi i jačati svijest o vlastitom identitetu. Budući da živimo u pluralnom društvu s mnoštvom identiteta, učit ćemo učenike da je za kvalitetan suživot potrebno prihvaćati različitost i spremnost na dijalog sa drugim i drugačijim. Zato se u našoj školi na osobit način kroz stoljetnu tradiciju promiče osjećaj domoljublja i ponosa na hrvatski kulturni i povijesni identitet koji je duboko prožet kršćanskim vrednotama koje se iz tog razloga njeguju u ovoj školi i koje su ujedno temeljni izvor svih vrijednosti novog NOK-a.

I budući da nema većeg i ljepšeg dara od slobode, Škola će trajno učenicima posredovati etičke i moralno prihvatljive norme ponašanja i tako ih spremiti na odgovornu slobodu kojom će paziti na sebe, i na druge, i na društvo u kojem žive. Takvim stilom ponašanja želimo u učenicima razvijati odgovornost prema sebi i svima oko sebe jačajući voljne komponente mladog čovjeka jer se samo ozbiljnim i odgovornim radom može do postavljenog cilja. Na taj ih se način želi osloboditi od uvriježenog uvjerenja kako je dopušteno sve ono što može poslužiti ostvarenju ciljeva.

Kroz sve specifičnosti ove Škole, učenike se želi osposobiti za aktivne i korisne članove društva i Crkve, a ne promatrače društvenih i crkvenih zbivanja. Ovako radeći, smatramo da će se ostvariti svi oni ciljevi koji su definirani Nacionalnim okvirnim kurikulumom, a to su „usklađivanje lokalnog i nacionalnog sa svjetskim i globalnim, usklađivanje tradicije sa suvremenošću, kratkoročnoga s dugoročnim, konkurencije i natjecateljskog duha sa solidarnošću, ubrzanog rasta znanstveno-tehnologijskog znanja s ljudskim sposobnostima da ih usvoji, duhovnoga s materijalnim.“ (NOK, str.14.)

Od prošle školske godine učenici su  uključeni u kurikularnu reformu “Škola za život“ kako bi nakon položene državne mature prema ovoj reformi bili što kvalitetnije osposobljeni za izabrani studij i samostalan život. Stoga će se već od početka, u svim razredima uključenim u kurikularnu reformu, na poseban način od svih predmetnih profesora kroz zadane ishode promovirati i razvijati kod učenika sposobnost kreativnog i kritičkog mišljenja, rješavanje problemskih zadataka, te informacijsko-komunikacijska osposobljenost što je prema recentnim istraživanjima temelj uspješnog života i rada u današnjem svijetu.

II. STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

1) Vizija škole

Ova škola jest mjesto stjecanja i jačanja znanja, solidarnosti, identiteta i odgovornosti, ali i mjesto sigurnog i ugodnog, gotovo obiteljskog boravka i rasta u navedenim vrlinama. Odgovornost u učenju i poučavanju uz međusobno uvažavanje i individualni pristup svakom učeniku stvarat će pozitivno ozračje u školi, te rezultirati već danas sretnim učenicima, a sutra ostvarenim ljudskim i kršćanskim osobama.

Radeći na ovakav način, želi se u učenicima razvijati pozitivan odnos prema znanju i radu kako bi bili osposobljeni za studiranje te stjecali navike o potrebi cjeloživotnog učenja. Kroz različite projekte plana i programa ove škole, učenike se želi nadasve životno orijentirati i osposobljavati za djelovanje u realnom okruženju društvene i crkvene zajednice. Rješavanjem svakidašnjih problema, kreativnošću i samoinicijativnošću učenika i nastavnika, proces učenja postat će iz dana u dan životno sve korisniji što se kroz ovaj kurikulum i nastoji ostvariti. Pretpostavka za ovo je osposobljenost naših nastavnika za primjenu kurikulumskog pristupa kako bi na najbolji mogući način koristili predviđenu slobodu u kreiranju nastavnih programa prema bogatom vlastitom pedagoškom iskustvu i potrebama učenika.

Vizija naše škole podrazumijeva svekoliku transparentnost rada u kojemu su roditelji, odgojitelji, skrbnici i nastavnici usko povezani sa školom u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Klasična gimnazija kao općeobrazovna škola pruža učenicima široku lepezu znanja tako da se učenici naše škole uspješno upisuju i završavaju fakultete različitih usmjerenja, od humanističkih preko prirodoslovnih do tehničkih. Stoga će se i dalje paziti da opremljenošću školskih prostora kao i kvalitetom nastave omogućimo svakom učeniku da prepozna svoje afinitete i izabere pravo životno zvanje.

U tom smjeru, pružaju se učenicima, roditeljima, profesorima i svim djelatnicima Škole široke mogućnosti izvannastavnih aktivnosti i drugi oblici i sadržaji rada u nenastavnim danima i popodnevnim satima nastavnih dana budući da se nastava odvija samo u jednoj (jutarnjoj) smjeni.

Za ovu školsku godinu predviđene izvannastavne aktivnosti dijelimo na: duhovno-pedagoške, znanstveno-obrazovne te kulturno-umjetničke sadržaje iako smo svjesni da se svi sadržaji u odgojno-obrazovnom procesu prožimaju i da ih je nemoguće striktno podijeliti.

Duhovno-pedagoški sadržaji:

Gimnazija kao katolička škola promiče niz aktivnosti koje potiču duhovni rast svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu kroz cijelu školsku godinu.

 • Pred blagdan Svih Svetih cjelodnevni je duhovno-pedagoški susret svih učenika i djelatnika škole s prikladnim predavanjima iz pedagogije, psihologije i pastorala mladih.
 • Svakog Prvog petka u mjesecu redovita je duhovna obnova u koju je uključen veliki broj učenika, ali i roditelja i djelatnika Škole.
 • Vjerska tribina mladih svake je treće srijede u mjesecu sa aktualnim temama i radionicama.
 • U jakim liturgijskim vremenima, u došašću i korizmi, duhovno-pedagoški su susreti roditelja, skrbnika i odgojitelja te nastavnika.
 • Humanitarne akcije u došašću i korizmi učenika, roditelja i profesora: prikupljanje namirnica i odjeće, pohod potrebnima u staračke kao i obiteljske domove s darovima koji su plod učeničkih odricanja.
 • Roditelji su uključeni preko predstavnika u susret roditelja katoličkih škola na nadbiskupijskoj i nacionalnoj razini.
 • Razrednici u suradnji s pedagogom Škole koji je svećenik s roditeljima na roditeljskim sastancima uz specifičnosti odgojno-obrazovnog rada pojedinog razreda, obrađuju i tematiku iz katoličkog odgoja koji je temelj zdravstvenom i građanskom odgoju.

 Znanstveno-obrazovni sadržaji:

 • Učenici polažu državnu maturu i zato se posebna pozornost posvećuje predmetima koji se polažu na maturi s mogućnošću organizirane pripreme profesora u ponavljanju gradiva tih predmeta.
 • Međunarodna suradnja na području klasičnih jezika, gdje su naši učenici svake godine uključeni i postižu zavidne rezultate.
 • Odlazak na seminare i škole klasičnih jezika u domovini. Proljetni seminar u Splitu – Salona Longae, te ljetni u Starom Gradu – Pharos: antička kultura hrvatskog Sredozemlja.
 • Obilježavaju se prigodne obljetnice povezane s hrvatskim latinistima.
 • Zbog spoznaje važnosti jezične kompetencije u području stranih jezika, uz klasične jezike i engleski, učenici mogu fakultativno učiti talijanski i njemački jezik.
 • Sudjelovanje svake godine na LiDraNu i postizanje uspjeha (literati, recitatori i dramska skupina), a sudjelovanje na državnoj smotri posebno je poticajno jer se izmjenjuju iskustva s drugima i upoznaje njihovo stvaralaštvo.
 • Prema predmetnom kurikulumu nastave povijesti i likovne umjetnosti učenici posjećuju muzeje, prigodne izložbe i aktivno sudjeluju u obilježavanju raznih godišnjica.
 • U predmetnom kurikulumu hrvatskog jezika i glazbene umjetnosti predviđen je redoviti posjet kazalištu na dramskim i glazbenim predstavama.
 • Prema planu i programu iz Politike i gospodarstva predviđen je posjet Hrvatskom Saboru
 • Na satovima vjeronauka kao i na satovima razredne zajednice obrađuje se tematika građanskog i zdravstvenog odgoja primjerena svakom razredu i u skladu s učenjem Katekizma Katoličke Crkve i dokumentima II. Vatikanskog sabora.
 • Za vrijeme proljetnog odmora svi djelatnici Škole imaju svoje studijsko putovanje te duhovnu obnovu na tom putovanju u prikladnom samostanu.
 • Trajna formacija djelatnika katoličkih škola u RH na nacionalnoj razini u organizaciji ureda HBK za katoličke škole prema planu i programu Nacionalnog ureda

 Kulturno-umjetnički sadržaji:

 • U školi djeluje likovna radionica koja izrađuje prigodne suvenire za pomoć potrebnima
 • Mješoviti školski zbor ima redovite probe i nastupa na svečanostima u školi i izvan nje na raznovrsnim tribinama, te svake godine sudjeluje na smotri zborova katoličkih škola
 • Učenici-sjemeništarci sviraju i nastupaju s tamburaškom orkestru „Mosorska vila“
 • Svake godine učenici priređuju svečanu akademiju za Božić i za Blagovijest (dan škole) sa bogatim literarnim, dramskim i glazbenim programom
 • Cijela školska zajednica obilježava žrtvu grada Vukovara u školi prigodnim programom u školskoj dvorani sa predmetnim nastavnicima te sudjeluje u svim gradskim manifestacijama vezanim za domovinski rat, te redovito organizira za učenike posjet Vukovaru i Slavoniji.
 • Na godišnjim školskim izletima prilagođenim za pojedini razred u skladu s planom i programom, uvijek imaju prigodu upoznati se sa zavičajnom i općom hrvatskom poviješću kako bi što bolje upoznali svoju domovinu da bi je više voljeli:
  • prvi razredi – Salona, Makarska i Vepric, Vid (Narona)
  • drugi razredi – Visovac, slapovi Krke, Skradin i Šibenik
  • treći razredi – Knin, Nin i Zadar
 • Maturanti idu na maturalnu ekskurziju u Rim kako bi vidjeli ono što su u klasičnoj gimnaziji kroz predmetne planove i sadržaje učili, te učvrstili svoju pripadnost Katoličkoj Crkvi i ljubav prema Kristovu namjesniku na zemlji
 • Učenici uz pratnju kompetentnih profesora redovito pohađaju muzeje i izložbe u gradu
 • Posjet izložbama u Klovićeve dvore i Modernu galeriju u Zagrebu organizira se svake godine za učenike trećih i četvrtih razreda
 • Učenici su svake godine uključeni u Vjeronaučnu olimpijadu i ostvaruju vrhunske rezultate na državnom natjecanju
 • Sudjelovanje na redovitim književnim večerima u gradu za učenike svih razreda koji su zainteresirani uz pratnju pojedinih profesora
 • Posebna se pozornost posvećuje sportskim aktivnostima tako da su učenici uključeni u sva sportska događanja u gradu, a i redoviti su sudionici športskog susreta katoličkih škola kao i Malonogometne katoličke lige Splitsko-makarske nadbiskupije.

2) Misija škole

Poslanje je i poziv ove škole kao katoličke afirmirati općeljudske i kršćanske vrijednosti odgojno – obrazovnog procesa kao prepoznatljivog kurikuluma Nadbiskupijske klasične gimnazije „Don Frane Bulić“ Split - s pravom javnosti, pri čemu se maksimalno koriste i promoviraju specifičnosti i komparativne prednosti škole. Čuvajući svoju tradiciju i identitet, svi u Školi postajemo samosvjesniji, a drugima zanimljiviji. Budući da bezličnost i neprepoznatljivost nikoga ne privlači, u našoj školi nastojimo učenike upoznavati i otkrivati im koliko je bogatstvo našeg nacionalnog i vjerničkog identiteta, naše kulture i tradicije. Uz te neprolazne vrednote, također se želi afirmirati uspjeh i izvrsnost pojedinaca i razreda kao zajednice kroz afirmaciju kulture osobnog i zajedničkog rada, odgovornosti i profesionalnosti u duhu II. Vatikanskog sabora koji daje jasne smjernice poslanja Crkve u svijetu u konstituciji Lumen gentium.


Analiza postojećeg stanja i razvojni plan škole u šk.god. 2020./2021.

a) Prednosti škole:

 • računalna umreženost učionica
 • obrazovan i stručan kadar
 • dobri međuljudski odnosi
 • organizacija nastave na visokoj razini
 • rad sa darovitim učenicima
 • entuzijazam nastavnika
 • izvrsni prostorni uvjeti
 • otvorenost prema lokalnoj, društvenoj i crkvenoj zajednici i medijima

b) Područja koja treba jačati:

 • učenike stavljati u aktivniju poziciju – nove suvremene metode
 • više koristiti multimedijalna sredstva u nastavi
 • ujednačiti načine praćenja i ocjenjivanja
 • uskladiti kriterije vrednovanja znanja prema rezultatima državne mature
 • jačati osjećaj pripadnosti školskoj zajednici i timskom radu.

3) Cilj školskog kurikuluma

Želimo školu koja će biti otvorena, interaktivna, umrežena, opremljena, okrenuta pozitivnim promjenama u koju će učenici rado dolaziti, školu sretnih i zadovoljnih profesora, roditelja i odgojitelja, timski rad sa puno entuzijazma i osjećaja pripadnosti društvenoj i crkvenoj zajednici. Ukratko: poticajnu, suvremenu, kvalitetnu, kreativnu i katoličku školu koja na svim razinama odgoja i obrazovanja u središte stavlja učenike kao ljudske osobe sa svim svojim potrebama koje se nikako ne mogu ograničiti samo na profesionalne kompetencije. Želimo imati suvremenu i cjelovitu školu za život kako bi učenike vodila prema ostvarenju njihovih intelektualnih, moralnih i duhovnih potencijala te ih uvjerila da se isplati svaki plemeniti i dugoročan napor koji dovodi do jasno postavljenih životnih ciljeva.

Za ostvarenje cilja ovakve škole potrebni su daljnji koraci u radu na identitetu Škole kroz:

 • interdisciplinarne pristupe učenja i poučavanja na temeljima modernih tehnologija
 • učinkovitije korištenje ljudskih i materijalnih potencijala u nastavi
 • stvaranje učenikovih kompetencija (znanja, vještina i stavova)
 • rasterećivanje nastavnih sadržaja povezivanjem u istom obrazovnom području
 • razvijanje prava učenika ali i svijesti odgovornosti
 • vanjsko i unutarnje vrednovanje škole
 • obogaćenje zajedništva u školskom životu
 • uključenje u proces školskog kurikuluma svih sudionika u obrazovanju (nastavnika, roditelja, odgojitelja Sjemeništa, skrbnika, stručnih suradnika)
 • suradnju sa roditeljima preko Vijeća roditelja i Školskog odbora
 • stručno usavršavanje i permanentno obrazovanje profesora kroz stručne skupove
 • sudjelovanje na seminarima i duhovnim obnovama djelatnika katoličkih škola

S obzirom na dosadašnje stanje, a u cilju unapređenja nastavnog procesa i općenito odgojno-obrazovnog rada, te poticanju vrednovanja i samovrednovanja kojeg kao novinu traži NOK, posebna pozornost posvetit će se načinu ostvarivanja navedenih koraka kroz praćenje i analizu nastavnih satova stvaranjem kurikularnog tima i timskog rada stručnih aktiva. Samovrednovanje predstavlja sastavni dio vrednovanja kvalitete rada škole i zato se želi kroz permanentno usavršavanje nastavnike osposobiti za samovrednovanje obrazovnog rada. Dakle, potrebno je trajno vrednovanje onih koji uče i onih koji poučavaju.

Svi postojeći i planirani projekti nemaju jednako vremensko trajanje. Neki pripadaju dugoročnim, a neki kratkoročnim projektima i planovima.

ZAKLJUČAK

Provodeći aktivnosti temeljene na stečenim iskustvima u provedbi dosadašnjih projekata, inoviranja nastavnih sadržaja, znanja nastavnika u primjeni novih pristupa odgojno-obrazovnom radu u korištenju modernih sredstava i metoda rada, a polazeći od potrebnih kompetencija učenika, u školi će se nastaviti dosadašnji, ali i sustavno usvajati kurikularni pristup odgojno-obrazovnom radu u skladu sa postavljenim ciljevima i očekivanim ishodima.

Kl: 602-03/20-01

Ur. br: 2181-162-20-01-37

Split, 6. listopada 2020.