panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - XI. Roditelji, odgojitelji, skrbnici

Indeks Članka

XI. RODITELJI, ODGOJITELJI SJEMENIŠTA I SKRBNICI

Članak 142.

Zbog što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti, Škola surađuje s roditeljima, odgojiteljima i skrbnicima učenika.

Suradnja Škole s roditeljima, odgojiteljima Sjemeništa i skrbnicima učenika ostvaruje se putem individualnih razgovora, Vijeća roditelja i dr.

Članak 143.

Roditelji, odgojitelji Sjemeništa i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazivati se pozivima Škole i sa Školom surađivati.

Roditelji, odgojitelji Sjemeništa i skrbnici odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave.

Članak 144.

Škola ima Vijeće roditelja koje, nakon izbora potvrđuje ravnatelj.

Vijeće roditelja ima 9 članova.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja i skrbnika učenika razrednih odjela Škole, te od jednog predstavnika odgojitelja Sjemeništa.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju na početku školske godine jednog predstavnika u Vijeće roditelja na roditeljskom sastanku.

Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovog članka obavlja se javnim glasovanjem na sastanku razrednog odjela.
Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.

Članak 145.

Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća.

Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Škole.

Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem između svih članova Vijeća.

Tajno glasovanje obavlja se upisivanjem imena na glasačkom listiću.

Ako su dva ili više kandidata dobili isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate do izbora jednog od njih.

Glasovanje za izbor predsjednika Vijeća provodi djelatnik Škole kojeg odredi ravnatelj.

Zamjenik predsjednika Vijeća bira se na isti način i po postupku koji je određen za predsjednika.

Članak 146.

Mandat članova Vijeća roditelja traje jednu školsku godinu.

Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:

  • ako sam zatraži razrješenje,
  • ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
  • ako tako odluče roditelji razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik,
  • ako tako odluči ravnatelj.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način utvrđen člankom 152. ovog Statuta.

Članak 147.

Vijeće roditelja radi na sjednicama i
-    razmatra pritužbe roditelja u svezi odgojno-obrazovnog rada,
-    predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,
-    daje mišljenje i prijedloge o ponašanju učenika u školi i izvan nje,
-    daje mišljenje i prijedloge o socijalnom i ekonomskom položaju učenika i pružanju odgovarajuće pomoći,
-    raspravlja o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

Članak 148.

O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća.

Ispis E-mail