panel
162
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - VI. Unutarnje ustrojstvo i način rada Škole

Indeks Članka

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ŠKOLE

Članak 29.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Škole u cilju ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja mladih, nastavnog plana i programa te godišnjeg plana i programa rada Škole.

Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati u procesu odgoja i obrazovanja učenika i zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Škole kao javne službe.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole pobliže se uređuje ustrojstvo i način rada Škole, radna mjesta u Školi i rad Škole kao javne službe.

Članak 30.

Unutarnjim ustrojstvom Škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno-pedagoškog rada te administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Članak 31.

U Školi se nastava organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini.

Razredni odjel ima do 28 učenika istog razreda.

U pojedinim oblicima rada (rad s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama u razvoju) razredni odjeli mogu se organizirati u obrazovne skupine.

Članak 32.

Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.

Nastavni sat traje 40 minuta.

Nastava se održava prema programu klasične gimnazije u jednoj smjeni.

Članak 33.

Godišnjim planom i programom rada Škole, pored sastavnica iz članka 21. ovog Statuta, uređuju se: početak i završetak nastave, obrazovna razdoblja, broj nastavnih radnih dana, broj sati pojedinog nastavnog predmeta, odmor učenika, vrijeme polaganja popravnih ispita, vrijeme polaganja državne mature i druga pitanja u skladu sa zakonom i propisima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Odmori profesora, stručnih suradnika, odgajatelja i suradnika u nastavi (u daljnjem tekstu: nastavnika) u pravilu se organiziraju u vrijeme ljetnog odmora učenika.

Članak 34.

Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s nastavnim planom i programom, potrebama i interesima učenika, te radi promicanja stručno-pedagoškog rada Škole.

Članak 35.

Administrativno-stručni poslovi ostvaruju se radi same djelatnosti Škole i njenog poslovanja kao javne službe, uspostavljanja pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja javnih isprava, ostvarivanja prava učenika i roditelja, javnosti rada Škole, drugih administrativno-stručnih poslova potrebitih za rad i poslovanje Škole, te ostvarivanje prava i obveza djelatnika Škole.

Članak 36.

Računovodstveno-financijski poslovi osiguravaju poslovanje Škole sukladno zakonskim propisima u području računovodstvenog, financijskog i knjigovodstvenog poslovanja Škole.

Članak 37.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarenje nastavnog plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Škole prema propisanim normativima i standardima rada.

Članak 38.

Tjedno radno vrijeme Škole raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja nastavnog plana i programa, te zadovoljenju potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba u pravilu pet radnih dana.

Škola ureduje radnim danom tijekom nastave.

Radno vrijeme za učenike organizira se poludnevno, produljeno ili cjelodnevno, prema potrebama organiziranja nastave i ostalih djelatnosti za učenike, a u skladu s propisanim kriterijima.

Članak 39.

Dnevni odmor za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima pedagoškog rada.

Dnevni odmor za ostale djelatnike Škole traje 30 minuta i ne može biti određen na početku ili na kraju radnog vremena, tako da se ne prekida rad u vrijeme uredovanja sa strankama.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima i učenicima, određuje se sukladno potrebama roditelja, učenika i drugih građana, tako da im se omogući da i izvan svog radnog vremena mogu dobiti potrebne informacije u Školi.

Članak 40.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama, odnosno učenicima, roditeljima i drugim građanima uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole.

Članak 41.

Unutarnji rad i život Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu sukladno temeljnim načelima katoličkog odgoja. Pravilnikom se utvrđuju:

  • pravila i obveze ponašanja u Školi
  • pravila međusobnih odnosa učenika
  • pravila međusobnih odnosa učenika i djelatnika Škole
  • pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja i nasilja
  • način postupanja prema imovini Škole
  • pravila pristojnog odijevanja

Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor, uz suglasnost Ordinarija.

Ispis E-mail