Statut - XIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Indeks Članka

XIII. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

Članak 178.
Školski odbor, Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika (u daljem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.
Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi i u skladu sa zakonskim propisima i Godišnjim planom i programom Škole.
Pravo nazočnosti na sjednici kolegijalnih tijela imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje predsjednici vijeća pozovu na sjednicu.
Sjednica kolegijalnog tijela može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.
O radu kolegijalnih tijela na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.
 
Članak 179.
Rad kolegijalnih tijela odvija se u skladu s odredbama ovog Statuta.