panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - III. Predstavljanje i zastupanje

Indeks Članka

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 8.

Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Škole te poduzima sve pravne radnje u ime Škole sukladno Statutu i zakonima RH.

Ravnatelj vodi stručni rad Škole i odgovoran je za njegovo obavljanje.

Ravnatelj Škole ima sva ovlaštenja u pravnom prometu prema ovlaštenjima osnivača i u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, osim nastupati kao druga ugovorna strana i sa Školom zaključivati ugovore.

Članak 9.

Ukoliko ravnatelj privremeno ne može obavljati ravnateljske poslove, zamjenjuje ga osoba koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Ordinarij, a koja ispunjava uvjete za ravnatelja.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti.

Ravnatelj određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

Članak 10.

U pravnom prometu Škola koristi pečat i žig.

Škola ima pečat s grbom Republike Hrvatske koji se koristi za izdavanje svjedodžbi i drugih javnih isprava.

Pečat je okruglog oblika promjera 38 mm.

U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske, a u gornjem rubu je natpis: REPUBLIKA HRVATSKA. U donjem rubu je natpis: NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA „DON FRANE BULIĆ“ SPLIT – S PRAVOM JAVNOSTI, i oznaka br. 1.

Članak 11.

Za svakodnevno administrativno-financijsko poslovanje Škola ima 1 pečat okruglog oblika i promjera 35 mm koji sadrži puni naziv Škole sa sjedištem, bez grba i imena Republike Hrvatske.

Škola koristi žig četvrtastog oblika širine 1,4 mm i dužine 4,5 mm koji sadrži puno ime škole i sjedište.

Narudžba, upotreba i zamjenjivanje pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Ravnatelj odlučuje o broju pečata.

Ispis E-mail