Statut - XIV. JAVNOST RADA

Indeks Članka

XIV. JAVNOST RADA

Članak 180.
Rad škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:
  • redovitim i pravodobnim izvještavanjem učenika, radnika, roditelja, skrbnika i odgojitelja u Sjemeništu
  • podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i Osnivaču o rezultatima rada
  • objavljivanjem općih akata
  • priopćenjima s održanih sjednica kolegijalnih tijela
  • objavljivanjem Statuta.
Za javnost rada odgovoran je ravnatelj.
Škola omogućava pristup informacijama koje posjeduje u skladu s pravilima Osnivača, Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, primjenjujući Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.
 
Članak 181.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj ovlasti.