panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - V. Djelatnost škole

Indeks Članka

V.  DJELATNOST ŠKOLE

Članak 16.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje za stjecanje srednje školske spreme gimnazijskog klasičnog programa i vjerski odgoj mladih.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, te školskog kurikuluma.

Školski kurikulum donosi se temeljem nacionalnog kurikuluma, Zakonika kanonskog prava o katoličkoj školi i Nacionalnog ureda HBK za katoličke škole.

Istim se utvrđuju dugoročni i kratkoročni planovi i programi rada Škole u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih i fakultativnih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti.

Školski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i učenicima, članovima Školskog odbora u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan ukoliko je objavljen na mrežnim stranicama Škole.

Članak 17.

Djelatnost, odnosno program, Škola ostvaruje temeljem propisanog nastavnog plana i programa.

Škola izvodi nastavni plan i program klasične gimnazije u četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu.

Članak 18.

Škola djelatnost srednjeg školstva obavlja kao javnu službu.

Članak 19.

Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost Ordinarija Splitsko-makarske nadbiskupije i pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 20.

Ostvarivanje nastavnog plana i programa Škole provodi se sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, što se pobliže uređuje godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 21.

Škola ostvaruje program srednjeg školstva na temelju godišnjeg plana i programa rada.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnog plana i programa u funkciji odgojno-obrazovnog rada Škole.

Godišnji plan i program rada Škole donosi Školski odbor najkasnije do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Članak 22.

Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza i ima dva polugodišta.

Tijekom školske godine učenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor u skladu sa zakonom.

Članak 23.

Škola otkriva, prati i potiče darovite učenike, te organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Članak 24.

Daroviti učenici mogu završiti obrazovanje u kraćem vremenu od propisanog o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće, a u skladu s Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika, kojeg donosi Ministar znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 25.

Škola o svojoj djelatnosti, učenicima i djelatnicima vodi posebnu pedagošku i drugu dokumentaciju i evidenciju sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona.

Članak 26.

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširenja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.

Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada Škole.

Članak 27.

Škola planira i organizira odgojno-obrazovne ekskurzije i izlete radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i ciljeva propisanih zakonom i nastavnim programom. Škola je dužna izraditi detaljan program s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja, te zatražiti pisanu suglasnost roditelja.

Članak 28.

Škola ima knjižnicu.

Rad knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.

O radu knjižnice donosi se poseban Pravilnik u skladu s odredbama ovog Statuta.

Ispis E-mail