Statut - IX. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Indeks Članka

IX. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

a) Ravnatelj

Članak 148.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole koji je odgovoran za zakonitost i stručnost njezina rada, a osobno je odgovoran Osnivaču.
Ravnatelj:
 • predstavlja i zastupa Školu
 • organizira i vodi poslovanje i rad Škole
 • poduzima sve pravne radnje u ime i na račun Škole
 • zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • predlaže Školskom odboru Statut i opće akte Škole za čije je donošenje mjerodavan Školski odbor
 • u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada Škole
 • dostavlja elektroničkom poštom Ministarstvu znanosti i obrazovanja Godišnji plan i program rada i Školski kurikul do 15. listopada tekuće godine
 • predlaže Školskom odboru financijski plan, te godišnji obračun na usvajanje
 • sudjeluje u radu Školskog odbora bez prava odlučivanja
 • provodi odluke i zaključke Osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela
 • saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Osnivača i Školskog odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do šezdeset (60) dana
 • izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima odluku o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim radnicima odluku o rasporedu radnog vremena
 • imenuje članove školskog ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
 • imenuje sva povjerenstva potrebna za zakonitost rada u Školi predviđena zakonom i općim aktima
 • utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
 • imenuje razrednike razrednih odjela
 • saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća
 • posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • brine se o pravima učenika i radnika škole
 • brine i odgovara za sigurnost učenika i radnika Škole
 • upućuje radnike na redovite liječničke preglede i predlaže Školskom odboru psihofizičko vještačenje ako procijeni da je potrebno i prije redovitog sistematskog pregleda
 • skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole
 • potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte
 • nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u Matičnu knjigu i u e-Maticu
 • surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima
 • brine o katoličkom identitetu Škole
 • brine o vjerskoj formaciji radnika
 • brine o duhovnom životu učenika i radnika Škole
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te Statutom i drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.
Članak 149.
Ravnatelj, sukladno svojim ovlastima, može drugoj osobi dati posebnu punomoć za zastupanje u pojedinom slučaju.
O sadržaju i trajanju punomoći odlučuje ravnatelj.
 
Članak 150.
Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja:
 • ispunjava uvjete za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika, a ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • posjeduje radno iskustvo u obavljanju odgojno-obrazovnih poslova u školskim ustanovama prema pozitivnim zakonskim propisima
 • ispunjava uvjete koje propisuje Osnivač.
Ravnatelja imenuje i razrješuje Osnivač sukladno Odluci o osnivanju Škole i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije.
Služba ravnatelja traje do opoziva.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu.
 
Članak 151.
Osnivač može imenovati zamjenika ravnatelja u slučaju dulje spriječenosti ravnatelja u obavljanju ravnateljskih dužnosti.
Ukoliko ravnatelj privremeno ne može obavljati ravnateljske poslove, zamjenjuje ga osoba koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Osnivač.

b) Školski odbor

Članak 152.
Školski odbor upravljačko je tijelo koje uz Osnivača upravlja Školom.
Školski odbor ima sedam članova, od kojih su tri člana iz Nastavničkog vijeća, jedan predstavnik roditelja učenika, a preostala tri člana Osnivač bira samostalno.
Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine ako Osnivač ne odluči drugačije.
Mandat članovima teče od konstituiranja Školskog odbora.
Predsjednika Školskog odbora imenuje i razrješuje Osnivač.
 
Članak 153.
Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:
 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na prijedlog ravnatelja Škole
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
 • donosi Pravilnik o kućnom redu i Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, uz prethodnu suglasnost Osnivača
 • donosi Školski kurikul na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole
 • donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama i Zakonika kanonskog prava
 • na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
 • uz suglasnost Osnivača odlučuje:
  • o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
  • o promjeni djelatnosti Škole
  • o promjeni naziva i sjedišta Škole
  • o statusnim promjenama škole
 • daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
 • odlučuje o upisu u prvi razred učenika u dobi iznad sedamnaest (17), a do osamnaest (18) godina uz suglasnost Osnivača
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada radi unapređivanja kvalitete rada
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Članak 154.
Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj Škole u roku od petnaest (15) dana od zaprimanja odluke Osnivača o imenovanju Školskog odbora.
Ravnatelj Škole otvara rad konstituirajuće sjednice Školskog odbora te čita odluku Osnivača o imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora,
Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.
Pismeni poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavlja se najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice članovima Školskog odbora poštom, e-poštom ili telefonskim putem.
 
Članak 155.
Školski odbor može održati sjednicu ako je nazočna većina od ukupnog broja članova Školskog odbora.
U radu Školskog odbora sudjeluje i ravnatelj Škole bez prava odlučivanja.
Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad sjednica započinje usvajanjem dnevnog reda na kojem je u pravilu uvijek prva točka Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
U hitnim situacijama, koje ne trpe odgodu, sjednica Školskog odbora može se održati elektroničkom poštom ili telefonskim putem.
Ako je sjednica održana telefonskim putem, pismena očitovanja članova stavljaju se u privitak zapisnika te sjednice.
 
Članak 156.
Glasanje na sjednici je javno, osim ako Školski odbor ne odluči drugačije.
Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova od ukupnog broja članova Školskog odbora.
O radu Školskog odbora vodi se zapisnik u koji se obvezno unose imena nazočnih članova, odluke, zaključci i izdvojena mišljenja članova.
Zapisnik vodi tajnik Škole, a u slučaju njegove spriječenosti član Školskog odbora kojega na sjednici odredi predsjednik. Zapisnik potpisuje predsjednik Školskog odbora i zapisničar.
Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Škole, učenike i njihove roditelje, objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.
 
Članak 157.
Na sjednice Školskog odbora predsjednik može uz prethodnu suglasnost većine članova odbora pozvati i druge osobe koje o određenim pitanjima i poslovima mogu dati potrebna objašnjenja. Pozvane osobe sudjeluju na sjednici bez prava odlučivanja.
Školski odbor može osnovati povjerenstva za razmatranja određenih pitanja važnih za rad Škole.
Povjerenstvo može biti u svako doba opozvano od strane Školskog odbora.
 
Članak 158.
Članu Školskog odbora mandat prestaje razrješenjem i prije isteka vremena na koji je imenovan:
 • ukoliko sam zatraži razrješenje
 • ukoliko ne ispunjava dužnosti člana odbora
 • ukoliko svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju vrši
 • ukoliko članu izabranom iz Nastavničkog vijeća prestane radni odnos u školi
 • ukoliko članu koji je predstavnik roditelja učenika dijete odlazi iz Škole
 • u svim drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Odluku o razrješenju donosi Osnivač.
U svakom slučaju prilikom razrješenja člana Školskog odbora Osnivač će imenovati novog člana kojemu mandat traje samo do isteka mandata razriješenog člana.
 
Članak 159.
Ako prosvjetni inspektor tijekom obavljanja nadzora nad Školom utvrdi da Školski odbor obavlja poslove iz svoga djelokruga u suprotnosti sa zakonom, o tome će obavijestiti Osnivača koji je tada dužan raspustiti Školski odbor i imenovati povjerenstvo.
Povjerenstvo ima tri člana, od kojih je najmanje jedan član iz reda nastavnika, i ima sve ovlasti kao i Školski odbor te je dužno pokrenuti postupak imenovanja novoga Školskog odbora.
Mandat povjerenstva traje do konstituiranja novoga Školskog odbora.