panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - IX. Upravljanje Školom

Indeks Članka

IX. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

A) RAVNATELJ

Članak 128.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Osnivač sukladno Odluci o osnivanju Škole i Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije.

Ravnatelj:

 • predstavlja i zastupa Školu,
 • organizira i vodi poslovanje i rad Škole,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
 • zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
 • imenuje razrednike razrednih odjela
 • predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
 • predlaže Školskom odboru i Osnivaču financijski plan,
 • sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
 • provodi odluke i zaključke Osnivača, Školskog odbora i stručnih tijela,
 • imenuje članove školskog  ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi,
 • saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Osnivača i Školskog odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do petnaest (15) dana,
 • u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje Školskog kurikuluma,
 • brine i odgovara za sigurnost učenika i djelatnika Škole
 • brine se o pravima učenika i djelatnika škole,
 • surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
 • potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte
 • nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
 • upućuje djelatnike na redovite liječničke preglede,
 • posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, pod zakonskim propisima te statutom i drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole,
 • brine o katoličkom identitetu Škole,
 • brine o vjerskoj formaciji djelatnika,
 • brine o duhovnom životu učenika i djelatnika Škole.

Članak 129.

Ravnatelj, sukladno svojim ovlaštenjima, može drugoj osobi dati specijalnu punomoć za zastupanje u pojedinom slučaju.
O sadržaju i trajanju punomoći odlučuje ravnatelj.

Članak 130.

Za ravnatelja Škole može biti imenovana osoba koja:

 • ima visoku stručnu spremu
 • ispunjava uvjete koje propisuje Ordinarij.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Ordinarij Nadbiskupije.

B) ŠKOLSKI ODBOR

Članak 131.

Školski odbor upravljačko je tijelo koje uz Ordinarija upravlja Školom.

Školski odbor ima sedam članova, od kojih su tri člana iz redova Nastavničkog vijeća i jedan predstavnik roditelja učenika, a preostala tri člana Ordinarij bira samostalno.

Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, ukoliko Ordinarij ne odluči drugačije.

Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Članak 132.

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor (odlučuje većinom glasova Školskog odbora):

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na prijedlog ravnatelja Škole,
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
 • donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole,
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje,
 • donosi financijski plan na prijedlog ravnatelja,
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama i Zakonika kanonskog prava,
 • na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti djelatnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost       

uz suglasnost Osnivača odlučuje:

 • zahtjevima djelatnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • promjeni djelatnosti Škole
 • promjeni naziva i sjedišta Škole
 • statusnim promjenama škole
 • daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Predsjednika Školskog odbora imenuje i razrješuje Ordinarij.

Članak 133.

Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj u roku od 15 dana od zaprimanja odluke Ordinarija o imenovanju Školskog odbora.

Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.

Pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavlja se najmanje 3 dana prije održavanja sjednice članovima Školskog odbora poštom ili e-poštom ili telefonskim putem.

Članak 134.

Školski odbor može održati sjednicu ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog odbora.

U radu Školskog odbora može sudjelovati i ravnatelj Škole.

Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.

U hitnim situacijama koje ne trpe odgodu sjednica Školskog odbora može se održati elektronskim ili telefonskim putem.

Ako je sjednica održana telefonskim putem, pisana očitovanja članova su u privitku zapisnika te sjednice.

Članak 135.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Školski odbor ne odluči drugačije.

O radu Školskog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi tajnik Škole.

Članak 136.

Školski odbor može osnovati povjerenstva za razmatranja određenih pitanja važnih za rad Škole.

Povjerenstvo može biti u svako doba opozvano od strane Školskog odbora.

Članak 137.

Članu Školskog odbora mandat prestaje razrješenjem i prije isteka vremena na koji je imenovan:

 • ukoliko sam zatraži razrješenje
 • ukoliko ne ispunjava dužnosti člana odbora
 • ukoliko svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju vrši
 • ukoliko članu izabranom iz Nastavničkog vijeća prestane radni odnos u školi
 • ukoliko članu koji je izabran iz redova roditelja učenika dijete odlazi iz Škole

Odluku o razrješenju donosi Ordinarij.

U slučaju kada članu Školskog odbora mandat prestane prije isteka mandata na koji je imenovan, novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana koji je razriješen dužnosti.

Ispis E-mail