panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - X. Stručna tijela Škole

Indeks Članka

X. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 138.

Stručna tijela Škole su Nastavničko i Razredno vijeće.

Članak 139.

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

Nastavničko vijeće:

 • sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa Škole,
 • skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada,
 • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada,
 • odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima,
 • predlaže školski kurikulum,
 • izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
 • određuje razlikovne ili dopunske ispite,
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima utvrđenim zakonom, propisima donesenim na temelju ovog Statuta.

Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.

Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 140.

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

 • skrbi o obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
 • skrbi o izvršavanju nastavnog plana i programa,
 • utvrđuje opći uspjeh učenika,
 • predlaže i odlučuje o pedagoškim mjerama za koje je ovlašteno,
 • surađuje s roditeljima, odnosno starateljima učenika,
 • odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela,
 • utvrđuje ocjenu iz vladanja,
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Razredno vijeće radi na sjednicama, a saziva ga razrednik razrednog odjela ili ravnatelj koji ujedno i rukovodi sjednicom.
Razredno vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 141.

Svaki razredni odjel ima razrednika.

Razrednik je stručni voditelj razreda i Razrednog vijeća.

Razrednika određuje ravnatelj na početku školske godine.

Razrednik:

 • skrbi o realizaciji nastavnog plana i programa,
 • prati rad učenika odjela i skrbi o njima,
 • prati život i rad učenika izvan Škole,
 • skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika,
 • supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju,
 • podnosi izvješće o radu razrednog odjela,
 • podnosi izvješće o radu Razrednog vijeća,
 • izvješćuje roditelje, staratelje i odgojitelje o postignutim rezultatima,
 • predlaže pedagoške mjere, pohvale i nagrade za učenika,
 • skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika,
 • organizira potrebnu pomoć učenicima,
 • obavlja druge poslove za razredni odjel.

Ispis E-mail