Statut - XVI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Indeks Članka

 

XVI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 187.
Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka fizičkih osoba u Školi provodi se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima.
U Školi se osobni podatci fizičkih osoba prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obveza, u svrhu zadaća od javnog interesa i svih javnih obveza škole.
U Školi će se osobni podatci obrađivati uz uvjete propisane zakonom i u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.
Članak 188.
Osobni podatci smiju se u Školi prikupljati i dalje obrađivati:
 • u slučajevima određenim zakonom
 • uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
 • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Škole
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak
 • ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Škole ili treće strane kojoj se podatci dostavljaju
 • ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Škole ili treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika
 • kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.
Osobni podatci koji se odnose na učenike i malodobne osobe mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne mjere zaštite.
Osobne podatke mogu u Školi prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.
Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
 
Članak 189.
U Školi je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i spolni život te osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.
Iznimno se podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu prikupljati i dalje obrađivati:
 • uz privolu ispitanika
 • kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje Škola ima prema posebnim propisima
 • kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju privolu
 • kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Škole pod uvjetom da se obrada odnosi izrijekom na učenike i radnike Škole i da podatci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika
 • kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom
 • kada je ispitanik objavio osobne podatke.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i zaštićena.
 
Članak 190.
Ravnatelj je ovlašten imenovati radnika Škole povjerenikom za zaštitu osobnih podataka.
Radnik iz stavka 1. ovog članka:
 • skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka
 • upozorava tijela i radnike Škole na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka
 • upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite osobnih podataka
 • izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka
 • prati promjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže poboljšanje tih mjera
 • daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka.
Ravnatelj ne može imenovati povjerenikom za zaštitu osobnih podataka radnika protiv kojega se vodi postupak zbog povrede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrede radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrede Etičkog kodeksa.
O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja.
 
Članak 191.
Škola može dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju njihova pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
Pismeni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje radnik iz prethodnog članka ovoga Statuta.