Statut - XVIII. NADZOR

Indeks Članka

 

XVIII. NADZOR

Članak 197.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Škole provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje, ured državne uprave u Županiji nadležan za poslove obrazovanja i Osnivač.
 
Članak 198.
Inspekcijski nadzor nad Školom provodi prosvjetna inspekcija sukladno Zakonu o prosvjetnoj inspekciji Republike Hrvatske.
 
Članak 199.
Stručno-pedagoški nadzor nad radom nastavnika, stručnih suradnika i drugih osoba koje obavljaju odgojno-obrazovni rad u Školi provode stručno-pedagoški nadzornici prema Zakonu o stručno-pedagoškom nadzoru.
 
Članak 200.
Nadzor i kontrolu financijskog poslovanja Škole obavlja ovlašteno tijelo državne uprave ili odgovarajuća ustanova s javnim ovlaštenjem te Ministarstvo nadležno za obrazovanje, kada se radi o sredstvima koja se osiguravaju iz državnog proračuna.
Za nadzor i kontrolu namjenskog trošenja ostalih financijskih sredstava i poslovanja nadležan je Osnivač.