panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - IV. Imovina škole i financijsko poslovanje

Indeks Članka

IV. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 12.

Imovinu škole čine nekretnine, pokretnine i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Škola pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Djelatnici Škole su dužni skrbiti o imovini Škole.

Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, te iz donacija Osnivača.

Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.

Financijski plan može se tijekom godine mijenjati:

  • ako se primitci ne ostvaruju prema planu
  • ako nastane potreba za promjenom plana primitaka i izdataka.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj.

O financijskom poslovanju Škola donosi periodične obračune i završni račun za kalendarsku godinu.

Članak 13.

Ako Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona.

O raspodjeli dobiti Škole odlučuje ravnatelj u suglasnosti s Ordinarijem.

Članak 14.

Za obveze u pravnom prometu Škola odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Nadbiskupija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.

Članak 15.

Škola ne može bez suglasnosti ordinarija Nadbiskupije steći i opteretiti nekretninu.

Škola ne može bez suglasnosti ordinarija Nadbiskupije otuđiti nekretninu ili drugu imovinu Škole bez obzira na njenu vrijednost.

Škola ne može dati u zakup objekte i prostore ili mijenjati namjenu objekata Škole bez suglasnosti ordinarija Nadbiskupije.

Ispis E-mail