Statut - III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Indeks Članka

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 8.
Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Škole te poduzima sve pravne radnje u ime Škole sukladno Statutu i zakonima RH.
Ravnatelj vodi stručni rad Škole i odgovoran je za njegovo obavljanje.
Ravnatelj Škole ima sva ovlaštenja u pravnom prometu prema ovlaštenjima Osnivača i u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, osim nastupati kao druga ugovorna strana i sa Školom zaključivati ugovore.
 
Članak 9.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Škole u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti.
Ravnatelj određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
 
Članak 10.
U pravnom prometu Škola koristi pečat i žig.
 
Članak 11.
Škola ima pečat s grbom Republike Hrvatske koji se koristi za izdavanje svjedodžbi i drugih javnih isprava. Pečat je okruglog oblika promjera 38 mm. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske, a u gornjem rubu je natpis: REPUBLIKA HRVATSKA. U donjem rubu je natpis: NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA „DON FRANE BULIĆ“ SPLIT – S PRAVOM JAVNOSTI, i oznaka br. 1.
Narudžba, upotreba i zamjenjivanje pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.
Za svakodnevno administrativno i financijsko poslovanje Škola ima i pečat okruglog oblika i promjera 35 mm koji sadrži puni naziv Škole sa sjedištem, ali bez grba i imena Republike Hrvatske.
Ravnatelj odlučuje o broju pečata.
 
Članak 12.
Škola koristi žig četvrtastog oblika širine 14 mm i dužine 45 mm koji sadrži puno ime škole i sjedište. Žig se upotrebljava za pravno-administrativno i stručno poslovanje Škole.