panel
164
učenika
panel
13
sjemeništaraca
panel
29
djelatnika

Statut - VIII. Prava i dužnosti nastavnika

Indeks Članka

VIII. PRAVA I DUŽNOSTI NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH DJELATNIKA

Članak 114.

Odgojno-obrazovni rad u Školi obavljaju nastavnici i stručni suradnici.

Članak 115.

Nastavnik Škole mora biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ima odgovarajuću visoku stručnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima i Statutom. Nastavnik mora nastavu izvoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nastavnik Škole mora ispunjavati i uvjete koje odredi Ordinarij Splitsko-makarske nadbiskupije koji štite temeljna vjerska, nacionalna i moralna načela.

Svako postupanje nastavnika protivno ovim odredbama, ravnatelj može sankcionirati otkazivanjem Ugovora o radu.

Članak 116.

Nastavnici imaju pravo i dužnost neprekidno se pedagoški i stručno usavršavati, pratiti znanstvena postignuća i unapređivati pedagošku praksu.
Ravnatelj donosi godišnji plan i program usavršavanja na prijedlog nastavnika i stručnih suradnika.
Plan i program usavršavanja nastavnika sastavni je dio školskog godišnjeg plana i programa.

Članak 117.

Radne obveze nastavnika u sklopu radnog tjedna obuhvaćaju, osim neposrednog rada s učenicima, pedagoškog i stručnog usavršavanja i:

  • pripremu nastave, planiranje i priprema nastavnih zadaća, ocjenjivanje pismenih i ostalih uradaka učenika
  • vođenje različitih odgojno-obrazovnih oblika rada (razredništvo, kabinet, slobodne aktivnosti i humanitarni programi)
  • sudjelovanje u radu stručnih tijela (razrednog, nastavničkog, pedagoškog vijeća, stručnog aktiva, ispitnog povjerenstva)
  • pripreme i provedbe izleta-ekskurzija
  • nazočnost javnim priredbama i svečanostima
  • nazočnost u izvannastavnim aktivnostima iz Školskog kurikuluma
  • posjete kulturnim i drugim ustanovama i institucijama
  • suradnju s roditeljima, odgojiteljima Sjemeništa, skrbnicima, učeničkim domovima i drugim pravnim osobama.

Ostale obveze nastavnika u neposrednom nastavnom kao i u drugim oblicima rada uspostavljaju se sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, godišnjem planu i programu Škole, te općim aktima Škole.

Članak 118.

Tjedno radno vrijeme nastavnika je 40 sati. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada utvrđuje se Pravilnikom o normi.

Normu neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima kao i način utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi propisuje ministar znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 119.

Odluku o zasnivanju i prekidu radnog odnosa u Školi donosi Ravnatelj uz prethodnu suglasnost Ordinarija i Školskog odbora.

Ordinarij može glede zasnivanja radnog odnosa postaviti i posebne uvjete koji će se uglavnom odnositi na ćudoredne osobine djelatnika.

Članak 120.

Nastavnici bez radnog iskustva zasnivaju radni odnos kao pripravnici.

Pripravnički staž traje godinu dana u kojem se razdoblju pripravnik osposobljava za samostalni rad.

Pripravnik je dužan položiti stručni ispit u roku od godine dana od isteka pripravničkog staža.

Ukoliko pripravnik ne položi stručni ispit u zadanom roku prestaje mu radni odnos sukladno zakonu.

Program pripravničkog staža utvrđuje ravnatelj.

Program, način i uvjeti polaganja utvrđuju se i provode sukladno pravilniku kojeg donosi ministar.

Članak 121.

Nastavnici zasnivaju radni odnos Ugovorom o radu.

Potrebu za nastavnikom Škola obvezno oglašava putem Zavoda za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na mrežnoj stranici Škole.

S nastavnikom koji ima zasnovan radni odnos u jednoj srednjoj školi s nepunom tjednom normom može se zasnovati radni odnos u drugoj školi do propisane tjedne norme rada bez javnog oglašavanja.

Ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom, radni odnos se može zasnovati na određeno vrijeme s osobom koja glede stupnja stručne spreme ne ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o srednjem školstvu, a najdulje do kraja školske godine u kojoj je zasnovan radni odnos.

Članak 122.

Nastavniku koji tijekom školske godine ispuni uvjete za starosnu mirovinu prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa prema propisima Zakona o radu.

Članak 123.

Ravnatelj utvrđuje da li svaki nastavnik ispunjava tjedna zaduženja i obveze određene Statutom, općim aktima i godišnjim planom i programom Škole.

Ravnatelj je dužan pribaviti mišljenje Nastavničkog vijeća i drugih stručnih službi, te izvješća i nalaze mjerodavnih prosvjetnih tijela, ukoliko nastavnik ne ispunjava obveze iz stavka 1. ovog članka.

Članak 124.

Nastavnici su dužni svake tri (3) godine obaviti liječnički pregled.

Raspored upućivanja nastavnika na liječnički pregled utvrđuje ravnatelj Škole.

Članak 125.

Ako ravnatelj ocjeni da je nastavniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, donijet će odluku o upućivanju na liječnički pregled i prije isteka roka od tri godine uz suglasnost Ordinarija i Školskog odbora.
Ukoliko nastavnik odbije izvršiti odluku o upućivanju na liječnički pregled, prestaje mu radni odnos.

Ako se liječničkim nalazom utvrdi da je zdravlje nastavnika bitno narušeno i da mu je bitno umanjena sposobnost obavljanja odgojno-obrazovnog rada, ravnatelj ga je dužan rasporediti na druge odgovarajuće poslove prema njegovoj radnoj sposobnosti.
Ako nastavnik odbija preuzeti novi raspored, prestaje mu radni odnos (osobno uvjetovan otkaz).

Članak 126.

Škola ima tajnika.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog smjera.

Tjedno radno vrijeme tajnika je 40 sati.

Tajnik obavlja upravno-pravne i stručne poslove, te poslove u svezi s radnim odnosima. Radni odnosi u Školi uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje srednjeg školstva, općim propisima o radnim odnosima i kolektivnom ugovoru.

Članak 127.

Prava i obveze stručnih suradnika i ostalih djelatnika Škole utvrđuju se općim aktima sukladno propisima o radnim odnosima i kolektivnom ugovoru.

Poslove ostalih djelatnika u Školi mogu obavljati osobe koje, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Ispis E-mail